2010-10-17 Young's-Glen Helen-Yellow Springs - Burtenshaw